Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten gesloten met de BV Kinsmen, Mechelsesteenweg 271/2, 2018 Antwerpen met BTW-nummer BE 0786.770.859, RPR Antwerpen (kortweg Kinsmen). Als u Kinsmen een opdracht geeft, dan gaat u akkoord met deze voorwaarden, ook als u er eigen algemene voorwaarden op nahoudt (en zelfs als u die aan Kinsmen toestuurt).

Offerte en opdracht

Alle offertes zijn vijftien dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Nadat u de offerte heeft goedgekeurd door middel van elektronische bevestiging (per e-mail) of deze hebt ondertekend komt er tussen ons een overeenkomst tot stand en zullen wij met u concrete afspraken maken wat de timing van de opdracht betreft. Op die overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover u geen andere afspraken heeft gemaakt met Kinsmen.

Wijziging en annulering

U kan een opdracht kosteloos annuleren tot 4 weken voor de aanvang van de opdracht. Annuleert u een opdracht later dan dat, dan mag Kinsmen u een forfaitaire vergoeding van 25% van de afgesproken (of verwachte) prijs aanrekenen. Als er reeds diensten werden geleverd op het moment van annulering moet u Kinsmen daar voor vergoeden. Als u de opdracht wil wijzigen, dan zal de eventuele meerkost van de wijziging worden aangerekend aan de op dat moment geldende uurtarieven. Wijzigingen geven nooit recht op een terugbetaling of prijsvermindering.

Prijs en betaling

De prijzen die Kinsmen opgeeft zijn in EUR en excl. BTW. Kinsmen zal in een middelenverbintenis de werkelijke prestaties op maandbasis factureren, tenzij andere facturatiemodaliteiten zijn gemaakt vooraf of tijdens beloop van het project. Ter volledige transparantie worden de facturen van Kinsmen aangeleverd met details van de gelogde timesheets.

Alle facturen van Kinsmen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na de factuurdatum, zonder aftrek van belastingen of andere bedragen die u omwille van wat voor reden dan ook zou willen verrekenen met Kinsmen. Als u een factuur wil protesteren, dan moet u dit doen binnen de 14 dagen na de datum van ontvangst van de factuur. Anders wordt u geacht de factuur goed te keuren. Als u uw facturen te laat betaalt, dan moet u interesten betalen op het openstaande factuurbedrag per dag dat de factuur te laat wordt betaald. De interest is automatisch verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur zonder dat Kinsmen u een herinnering moet sturen. De interestvoet bedraagt 12% per jaar. Kinsmen moet in geval van laattijdige betaling ook kosten maken om de achterstallige betaling(en) in te vorderen. Om de administratiekosten te dekken zal Kinsmen u een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 120 EUR. Andere invorderingskosten (bv. advocaten- of proceskosten), zullen ook volledig aan u worden doorgerekend. Bij niet-betaling van een of meerdere facturen, mag Kinsmen de overeenkomst bovendien opschorten (bv. voorlopig stoppen met de opdracht) en moet Kinsmen de voor u gecreëerde werken niet aan u overdragen (bv. broncode of stijlgidsen).

Uitvoering van de diensten

De Opdrachtgever moet Kinsmen alle documentatie, feedback en informatie verschaffen die Kinsmen nodig heeft om de opdracht uit te kunnen voeren. Kinsmen zal de opdracht uitvoeren volgens de regels van het goed vakmanschap. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Tenzij er een strikt tijdspad werd overeengekomen, is de opgegeven datum van levering indicatief en mag Kinsmen daar van afwijken. Door middel van maandelijkse projectstatusmeetings zal Kinsmen tijdig aangeven wanneer een beoogde oplevering in het gedrang komt en met een alternatief voorstel naar voren treden waarin beide Opdrachtgever als Kinsmen zich kunnen vinden.

Garantie en aansprakelijkheid

Wanneer tussen Opdrachtgever en Kinsmen bij opleveren van het project geen vervolgtraject (in vorm van een geaccepteerde offerte) werd besproken, zal Kinsmen na ontwikkeling van een website of applicatie voorzien in een transparante overdracht. Kinsmen hanteert een garantieperiode van 2 maanden na de oplevering (“go-live”) voor het wegwerken van technische bugs. Kinsmen verstrekt geen andere garanties. Tenzij een aparte overeenkomst met Kinsmen betreffende SLA & hosting werd afgesloten en Kinsmen dusdanig verantwoordelijkheid neemt, kan Kinsmen de feilloze werking van een computerconfiguratie niet garanderen. U moet zelf voldoende voorzorgsmaatregelen nemen om eventueel verloren gegane gegevens te kunnen herstellen in het geval van een uitval of storing. Kinsmen is enkel aansprakelijk voor haar opzettelijke fouten en grove nalatigheid en enkel voor de schade die een direct en onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst. Kinsmen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder bv. gemiste omzet, winstderving of andere gevolgschade). De aansprakelijkheid van Kinsmen is bovendien ook beperkt tot het bedrag dat u aan Kinsmen heeft betaald voor de uitvoering van de opdracht.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten (IER) die Kinsmen specifiek voor u creëert (bv. visuele ontwerp van een website, specifiek voor u geschreven code) zullen aan u worden overgedragen na volledige betaling van Kinsmen. Kinsmen blijft eigenaar van de voorafgaandelijk door haar ontwikkelde know-how en IER (bv. algemene concepten), ook als deze werden verbeterd bij het uitvoeren van de opdracht. U zal daarop wel een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie verkrijgen na volledige betaling van Kinsmen. Kinsmen maakt regelmatig gebruik van open-source softwarepakketten. Kinsmen kan nooit meer rechten overdragen dan zij zelf heeft onder de toepasselijke licenties van die open-source software en u moet op uw beurt de voorwaarden van de open-source licentie respecteren. Als u stijlen, beeld-of ander materiaal aanlevert aan Kinsmen, bent u verantwoordelijk indien daaruit een inbreuk op IER van derden voortvloeit en moet u Kinsmen vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. Kinsmen maakt in testversies of voorbeeldbestanden soms gebruik van stijlen, beeld – of ander materiaal dat niet rechtenvrij is. Indien u dat materiaal openbaar maakt, moet u Kinsmen ook vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee. Als Kinsmen stijlen, beeld-of ander materiaal voor u verkrijgt via een online bibliotheek (betalend of niet), dan verkrijgt u op dat materiaal een niet-exclusieve licentie overeenkomstig de voorwaarden van de online bibliotheek.

Hostingdiensten

Kinsmen werkt voor de door haar verleende hostingdiensten samen met gespecialiseerde hostingpartners. Deze hostingpartners maken gebruik van een service level agreement (SLA) waarin hun aansprakelijkheid wordt beschreven, waarvan u op aanvraag een kopie kan krijgen. De hostingpartners kunnen hun SLA en hun prijzen van tijd tot tijd aanpassen en Kinsmen heeft daar geen invloed op. Kinsmen is niet aansprakelijk voor de door de hostingpartners geleverde diensten. U zal maandelijks of jaarlijks worden gefactureerd voor hostingdiensten. Als u de hostingdiensten wil stopzetten, moet u ons dat minstens twee maand voordat er een nieuwe hostingperiode ingaat laten weten, anders zal u moeten betalen voor die nieuwe periode. Als u uw webapplicatie elders wil laten hosten, dan kan Kinsmen assisteren in de migratie hiervan. Dit zal worden gefactureerd aan de dan geldende uurtarieven.

Domeinnaam

Als u Kinsmen vraagt om een domeinnaam voor u te registreren, dan zal de kost daarvan aan u doorgerekend worden en verkrijgt u de rechten op de domeinnaam. De algemene voorwaarden van de voor de domeinnaam registratie verantwoordelijke (in België: www.dnsbelgium.be) zijn toepasselijk. U moet Kinsmen vrijwaren als derden aanspraken zouden formuleren ingevolge de registratie van de domeinnaam.

Persoonlijke gegevens

U bent en blijft de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van uw klanten of gebruikers en moet alle toepasselijke privacy regels respecteren. Doet u dat niet en als Kinsmen daardoor wordt aangesproken door derden of de bevoegde autoriteiten, moet u Kinsmen vrijwaren voor die aanspraken. Als Kinsmen zou optreden als verwerker van persoonlijke gegevens in het kader van de aan Kinsmen gegeven opdracht, is de Kinsmen Verwerkersovereenkomst van toepassing.

Beëindiging

Kinsmen mag elke met u aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder tussenkomst van een rechtbank en zonder enige schadevergoeding te moeten betalen, als (i) u stopt met betalen, insolvent blijkt te zijn, een vereffening, het faillissement of een gerechtelijke organisatie aanvraagt, of als (ii) u herhaaldelijke of ernstige inbreuken op uw verplichtingen onder de overeenkomst pleegt. Bij beëindiging worden alle vorderingen van Kinsmen automatisch en onmiddellijk verschuldigd. Als Kinsmen de overeenkomst (tijdelijk) niet kan uitvoeren omwille van een overmachtssituatie, dan mag u de overeenkomst opzeggen als de overmachtssituatie langer dan een maand duurt. U hebt in zo’n geval geen recht op schadevergoeding.

Overige voorwaarden

Als een gedeelte van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, wordt enkel het ongeldige of nietig verklaarde gedeelte geschrapt en blijven de voorwaarden voor de rest gelden. Kinsmen mag de opdracht laten uitvoeren door een onderaannemer en mag haar rechten en plichten onder de met u gesloten overeenkomst ook overdragen aan derden. Als u uw rechten of plichten wil overdragen aan derden, moet u de schriftelijke toestemming van Kinsmen vragen. Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor alle geschillen met Kinsmen.